Замърсяването на водите на р. Марица е причинено от „Неохим“

Замърсяването на водите на р. Марица е причинено от „Неохим“

Вчера бяха взети проби „В точката на заустване на Северния колектор на „Неохим“ АД в река Марица и бяха установени значителни превишения на Индивидуалните емисионни ограничения по Комплексно разрешително № 8- Н1/2015 г.

Превишенията по показателите са: азот нитритен – около 358 пъти, азот нитратен – около 10 пъти, амониев азот – около 2 пъти и електропроводимост – около 2 пъти, отчетено е и превишение на показателя Химично потребление на кислород – около 2,2 пъти.

В пункта „Река Марица преди заустване на Северен колектор на Неохим АД“ е установено незначително превишаване на нормата за добро състояние по показател ортофосфати-превишение 1,2 пъти.

В пункта „Река Марица след заустване на Северен колектор на Неохим АД“ са установени превишавания на норматите за добро състояние по няколко показателя: азот нитратен – с около 1,17 пъти, азот нитритен – с около 24 пъти, общ азот с около 1,5 пъти, ортофосфати – около 1,13 пъти и общ фосфор като фосфор с около 1,12 пъти.

Измерените стойности в река Марица след заустване на Северния колектор на „Неохим“ АД вече са значително по-ниски от тези в точката на заустване на Северния колектор, което е следствие на разреждане на водата.

В пункт „Река Марица гр. Симеоновград, мост за град Стара Загора“ се е констатирало и превишаване на нормите за добро състояние по азот нитритен с 10 пъти и за ортофосфати превишението е около 1,32 пъти.

Басейнова дирекция Източно беломорски район ще продължи да взима проби и да прави анализи по поречието на река Марица, като резултатите от тях ще бъдат оповестени на сайта на БД ИБР.