Продават запорирани имоти и вещи на търг без такса

Продават запорирани имоти и вещи на търг без такса

Запорирани недвижими имоти и имущество вече ще се продава на търг без административна такса. Това предвижда приетата от Министерския съвет стратегия за изграждането на Национален регистър на запорите за движими вещи.

Проверка  показа, че проектът е стартирал още през 2018 г., а в края на 2020 е завършило и изпълнението му. Вече е създаден онлайн портал, чрез който да могат да се извършват онлайн търговете на запорирани от ЧСИ, държавни и публични изпълнители имоти и вещи.

„Предвидено е Националният регистър на запорите и системата за електронен публичен търг да функционират на основата на обща информационна система. Този подход ще позволи общ единен стандарт при изграждането на двете функционалности и автоматизирано движение на данни от регистъра на запорите на движими вещи към модула за продажбите и обратно“, отбелязват от Министерството на правосъдието.

В мотивите към проекта се посочва, че целта на тази платформа е

преминаване към напълно централизирана информационна система

и база данни по повод на запорирани вещи. Чрез нея ще се осигури възможност за електронен обмен на данни във връзка с предоставяне на информация между правоимащите органи и лица, свързана със запорирани вещи. Освен това чрез системата ще отпадне натоварването с административни такси за извършената продажба, които в момента тежат върху длъжника. Друго предимство е, че с въвеждането на е-търговете ще се ограничи възможността за злоупотреби и ли уредени търгове.

„Таксите на ЧСИ винаги са били повод за спекулации. Дългът нараства двойно и тройно – казват хората. За съжаление трудно се обяснява един сложен механизъм на натрупване на такси и суми, които не ги вземат ЧСИ, но се калкулират от ЧСИ, защото ние сме последни по веригата и най-опростено казано – събираме цялата сметка. А в нея са и адвокатски и на вещи лица хонорари, и съдебни и други държавни такси, банкови комисиони, натрупани лихви и, разбира се – нашите такси“, обясни председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители у нас Георги Дичев. Той коментира и решението на Върховния административен съд от началото на януари 2021 г., с което беше потвърдена тарафата на ЧСИ-тата в страната.

„За нашата тарифа мога да кажа – тя е единствената, която

през последните 15 години не само не е увеличавана

най-малкото като актуализация с оглед на инфлацията, а периодично се намалява. През 2012 г. НС прие промени в ГПК и ЗЧСИ, с които драстично намали таксите на ЧСИ, най-вече с промяната по отношение на таксата за опис на имущество. През 2013 г. МС приведе тарифата в съответствие с новите разпоредби на закона и с въведения 10-процентов таван на сбора от всички пропорционални такси по изпълнението. По жалба на гражданка срещу постановлението на МС на първа инстанция ВАС отмени някои точки от тарифата, но 5-членният състав на съда с окончателно решение отхвърли жалбата. Тарифата многократно е била предмет на съдебен контрол от ВАС и винаги е потвърждавана нейната законосъобразност.

През 2017 г. таксите отново бяха предмет на драстично намаление от страна на парламента, като се въведоха тавани освен на пропорционалните такси и на простите такива, както и на сбора от всички такси по всяко едно дело. Хората не знаят, но ЧСИ финансират със свои средства изпълнението по около 30% от общия брой дела. През 2017 г. камарата предложи промени в ЗЧСИ, с които се премахнаха авансовите такси за събиране на вземания за издръжки, трудови правоотношения и предаване на деца, които се заплащаха от бюджета на съда. Наред с тях от авансови такси се освободиха и публичните държавни и общински вземания, в това число и тези на съдилищата“, обясни още Дичев.

В същото време Националният регистър на запорите ще има и друга важна функция – да

ограничи възможността за злоупотреби с възбранени вещи

В момента запорите върху имоти се вписват в Имотния регистър при налагането им от публичен, държавен и частен съдебен изпълнител. По този начин всеки може да извърши проверка и да види дали жилище, което се продава, е с тежести и какъв е техният размер. Подобна възможност за недвижимото имущество обаче няма. Затова често хора, които си купуват коли на старо например, могат да се окажат собственици на возило, което е запорирано по изпълнително дело срещу стария собственик на вещта.

„Чрез нея информацията за движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори по изпълнителните дела, ще бъде централизирана в единна база данни. Системата ще е достъпна за правоимащите органи и лица на територията на страната и извън нея. Към момента в българското законодателство съществува нормативна празнота по отношение на възможността за информиране на заинтересуваните страни преди извършване на покупко-продажба на движими вещи (пътнотранспортни средства, селскостопанска техника, пътностроителна техника и др.) относно наложени запори върху тях.

Системата ще допринесе за развитието на електронните услуги, които се предоставят на гражданите и бизнеса, както и ще предостави възможност за взаимодействие между системи при проверка за наличие на запор върху вещ на дадено лице. Така ще се постигне максимална информираност на гражданите, бизнеса и държавните органи и ще се намали възможността за разпореждане със запорирани вещи“, уточняват от правосъдното министерство.