7 години затвор за шофьора, блъснал и убил балетиста Мартин Чикалов

Петър Здравков, обвинен за смъртта на балетиста Мартин Чикалов, ще лежи 7 години в затвора, съобщиха от ВКС. Вижте цялото съобщение от Върховния касационен съд: С Решение № 208/28.01.2020 г. по наказателно дело № 849/2019 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 25.06.2019 г. по в.н.о.х.д. №83/2019 г. на Апелативен съд – Варна. Решението е окончателно. Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание.

Делото е образувано по касационни жалби от подсъдимия Петър Здравков и от частния обвинител. С присъда на Окръжен съд – Варна подсъдимият е признат за виновен в това, че e нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на балетиста Мартин Чикалов, като деецът е избягал от местопроизшествието и е управлявал без да има необходимата правоспособност.

Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 9 години, което на основание чл. 58а, ал. 1 от НК (поради проведено съкратено съдебно следствие) е намалено с една трета до размер на 6 години. С решението по в.н.о.х.д. № 83/2019 г. Апелативен съд – Варна изменя присъдата, като увеличава наказанието на 10 г. и 6 м. „лишаване от свобода“, което на основание чл. 58а, ал. 1 от НК намалява с една трета до размер на 7 години „лишаване от свобода“.

С касационните жалби на подсъдимия се настоява за намаляване размера на наложеното наказание, а в жалбата на частния обвинител се иска увеличаването му. Тричленният състав на ВКС приема жалбите за неоснователни. Апелативният съд ясно и аргументирано е обективирал изводите си за наличие на неотчетени от първостепенния съд отегчаващи вината обстоятелства и е направил обстойна и качествена съпоставка на обстоятелствата с действителна значимост за определяне на приложимото наказание.

Според върховните съдии несъгласието на защитниците със съдебната преценка за превес на обстоятелства, обосноваващи отегчаване на наказателноправните последици за подсъдимия, не е в състояние да аргументира оплакване за липса на мотиви на съдебния акт. На всяка конкретна претенция за наличие на допълнителни смекчаващи вината обстоятелства – употреба на алкохол от пострадалия, това, че е бил облечен в тъмни дрехи и е бил трудно забележим, въззивният съд е отговорил, обосновавайки изводите си за невъзможност да цени такива обстоятелства в полза на подсъдимото лице, пишат върховните съдии.

Те добавят, че обстоятелствата, влияещи върху отговорността на подсъдимия, са изяснени в пълнота от апелативния съд, като не се констатира подценяване или надценяване на едни за сметка на други. Не е налице претендираното несъответствие на наказанието на ниската степен на обществена опасност на дееца.

Смекчаващите отговорността му обстоятелства на плоскостта на личността са били правилно изведени и са свързани с младата му възраст, наличието и на положителни характеристични данни (наред и с негативни такива), трудовата му ангажираност, изразеното съжаление за извършеното, чистото съдебно минало.

Без основание е възражението, че не е било отчетено съпричиняването на резултата с поведението на пострадалия. Върховните съдии подчертават: „Обстоятелството, че той е пресичал пътното платно не на установеното за това място, в нарушение на правилата за преминаване на пешеходците, е отчетено от първоинстанционния съд и въззивната инстанция е споделила тези съображения, отчитайки го в насока смекчаване на отговорността на подсъдимия“.

Съвкупната преценка на изложените обстоятелства, наред с преценените като отегчаващи такива, е обосновала верния извод на контролирания съд, че на тези смекчаващи отговорността обстоятелства не може да се отдаде приоритет и да обосноват налагане на по-леко като размер наказание. Още повече, правилно е съобразено извършеното от подсъдимия драстично нарушение на режима на скоростта, употребата на наркотични вещества, както и това, че квалифициращите деянието обстоятелства са два. Според съдебния състав на ВКС заявеното от защитника на подсъдимия, че при определяне на наказанието апелативният съд се е ръководил от обществените настроения, е без основание. Никъде в мотивите на решението не е направен и намек за подобни съображения, които иначе биха насочили на липса на безпристрастност и независимост на съда, пишат върховните съдии.

Аргументацията за завишаване на размера на наказанието на подсъдимия Здравков е само въз основа на обективно установени обстоятелства, без да се набелязва тяхното неглижиране или фаворизиране. Отчитането на възможността наказанието да служи за постигане и на целите на генералната превенция, което е сторил въззивният съд, в никакъв случай не е израз на съобразяване с „обществено мнение“, се отбелязва в окончателното решение на ВКС.

Върховните съдии приемат за неоснователни съображенията на частното обвинение за липса на смекчаващи вината обстоятелства, понеже такива правилно са установени във връзка с личността на подсъдимия. Сочените от този жалбоподател отегчаващи отговорността обстоятелства, видно от мотивите на въззивното решение, са откроени и им е отдадена правилно по-голяма тежест.

Отричането на факта на съпричиняване на резултата от пострадалия е голословно и не намира опора в кориците на делото. Не са налице основания за допълнително влошаване на положението на подсъдимия, доколкото отегчаващите вината му обстоятелства са били аргументирано съотнесени към смекчаващите такива и това е довело до преценката за необходимост от увеличаване на размера на наложеното на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ над средния, предвиден в закона за извършеното престъпление.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share